Economics Theory Lunch

Tuesday, September 10, 2019
Economics Theory Lunch
"Presenters: Jiayun Dong, Ilia Kozis, Meixiazi Liu, Taishi Sassano, Zichang Wang",
11:45am-1:00pm
Social Sciences 113