Economics Theory Lunch

Tuesday, November 5, 2019
Economics Theory Lunch
"Presenters: Jiayun Dong, Aram Grigoryan, Alan Jaske, Yonggyun Kim, Feifan Zhang",
11:45am-1:00pm
Social Sciences 113