Financial Econometrics Lunch Group

Speaker:
Shuofan Zhang and Tianyao Deng
(UNC)

Shuofan Zhang and Tianyao Deng (UNC) 11:45am - 1:00pm, Social Sciences 111

Location: Social Sciences 111

Organizer Name: Tim Bollerslev, Ph.D.

Organizer Email: tim.bollerslev@duke.edu