Macro Seminar Series

Speaker:
Diego Perez
(NYU)

https://www.perezdiego.org/research/

Diego Perez (NYU) 1:25pm - 2:45pm,     Location TBD

Location:     Location TBD

Organizer Name: Matthias Kehrig, Ph.D.

Organizer Email: matthias.kehrig@duke.edu