Public/IO Lunch

Speaker:
Filip Klein

Filip Klein 11:45am - 1:00pm, Social Sciences 111

Location: Social Sciences 111

Organizer Name: Tulio Salvio Sousa

Organizer Email: tuliosalvio.sousa@duke.edu